از روز ازل به عاشقانسنگ زدند
بخت همه عاشقان به یک رنگ زدند
میوه عشق برون فکند آدم ز بهشت
این زخم بر عاشقان هماهنگ زدند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید