مرگ ننگین


چشم هام از دود سیگار می سوزه ، سیگار پشت سیگار ، سرفه هام هم قطع نمیشه . دومین پاکت رو دارم تموم می کنم . همین جور پیش بره تا آخر هفته جنت مکان خلد آشیان میشم ... بین بودن تا نبودن فقط چند پاکت سیگار فاصله ست ...

/ 0 نظر / 6 بازدید