اسیر زمین

در آسمان صحبت از ستاره ها نیست. دل کسی آنجا از غروب خورشید نمی گیرد. در آسمان صمیمیتی است که در زمین نیست و در زمین دنائتی که در آسمان ؛ وافسوس که مرا به آسمان راهی نیست. من از آسمان می آیم و اسیر زمینم.

/ 0 نظر / 2 بازدید