دلخستـه از ایـن روسپـی تلـخ عـذارم

یارب ز چه افتـاد بر آن گوشه گـذارم؟

خواهم شدن آسیمه سر از دار مکافات

گــــر مدعــی صبـر بوم خاک دهـانـم

صدیق چو من نیست سزاوار درشتی

بــادافره خــوبـی نبود ظلــم به جانم

/ 0 نظر / 2 بازدید