غصه ها را به دل سنـگ نــهان خــواهم کـــرد

هـر چه نیـرنگ و ریـا رفـت عیـان خـواهم کــرد

هــر چه در دل بنـهفتـم به زبـان خـواهم گفـت

هرچه این سوخته دل خواست همان خواهم کرد

/ 0 نظر / 2 بازدید