یادی از حافظ

 

روزگاریست که ما را نگران می​داری

مخلصان را نه به وضع دگران می​داری

گوشه چشم رضایی به منت باز نشد

این چنین عزت صاحب نظران می​داری

ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگار

دست در خون دل پرهنران می​داری

مگذران روز سلامت به ملامت حافظ

چه توقع ز جهان گذران می​داری

/ 0 نظر / 2 بازدید