سفر

در آسمان رمقی نیست

و در گذار سپیدی

چه رنگها که نشسته است

من

چه صادقانه و معصوم

گِل را به نور پیوستم

و درد را به تسلسل

***

منم تزلزل آدم

منم تقرب حوا

/ 0 نظر / 3 بازدید