چشم من گفت سلام

لب من گفت سلام

دست من گفت سلام

دل من گفت خدا، حافظ تو 

***

چشم من دید

دلم دید

لبم گفت خداحافظ تو

/ 1 نظر / 2 بازدید