ایستاده ام و بلند می گویم:

بایست و حرف بزن

بایست و راست بگو

*

ایستاده بخوان

ایستاده بخند

ایستاده بگری

ایستاده بمیر

که سرو ایستاده می میرد

/ 0 نظر / 2 بازدید