هزار خم

هزار راه نرفته ، هزار کار نکرده ،هزار حرف نگفته ، ‌هزاره ها در پیش......چه گفته ها نشنیده ، چه خنده ها که ندیده ، چه وهم ها که تنیده ، ز بینهایت بیش.......شکسته و بفشانده ، گسسته و برهانده ، دریده و برمانده ، یگانه مخلص خویش

/ 0 نظر / 2 بازدید