دلتنگی 53


... مژده ، خبر خیلی خوب ، خبر خوب ، خبر ، خبر نیمه بد ، خبر بد ، خبر خیلی بد ، فاجعه ...

نمی دانم با این همه فراز و نشیب میشود به چیزی اصلا دل خوش کرد ؟ می ترسم از دوباره ها ...

چیزی در من می جوشد و من از هجوم آن به روزن نگاهم بیم دارم . فرو می دهمش در عمق سینه تا اذا وقعت الواقعه .

/ 1 نظر / 8 بازدید