تصميم کبری ۴

میدنین چیه؟ تصمیم گرفتم عاشق بشم05.gifجریانش از این قراره

دیشب یهو از خواب پریدم دیدم که تو تخت نیست،ساعتو  نگاه کردم ۱:۴۵ صبح بود، رفتم ببینم کجاس دیدم از اتاق بالا که کامپیوتر اونجاس، صداهای مشکوکی میاد07.gif، با توجه به سابقه سایت پورنو نگاه کردن آقا، دوزاریم افتاد که احتمالا با خویشتن خویش مشغوله!!!41.gif دیگه نرفتم بالا که خجالت بکشه (مرام و معرفتو دارین) از همون پایین صداش کردم و اونم هول و دست پاچه اول پرید تو دستشویی بالا، بعد از ۳ ثانیه اومد بیرون و بدوبدو اومد پایین یه نگاهی به من کرد و یه راست رفت خوابید15.gif

اگه فهمیدین چه ربطی به عاشق شدن من داره ،که هیچ، اگر نه در قسمت بعدی بطور مفصل براتون توضیح می دم،  الان باید برم سر کلاس 

/ 0 نظر / 2 بازدید