لزوم خدایی!

 

استادم دیروز جمله ای گفت که فکرم را مشغول کرد. " زیبایی لزوم خداییست ، جستجوی خدای درون ، جستجوی زیبایی هاست" . فکر کردم افسوس که مدام درون دیگران را برای یافتن ذره ای کاستی کنکاش می کنیم . چه از یاد رفته ای ای خدای مظلوم !

/ 1 نظر / 5 بازدید
میثاق

عیب کسان منگر و احسان خویش بله این همه زیبایی رو ندیدن و رفتن به دنبال زشتیهای مردم در نوع خودش یه نوع هنره هنر بی هنری امیدوارم ما از این هنرا نداشته باشیم