یادی از حافظ

  ساقیا آمدن عید مبارک بادت          

    وان مواعید که کردی مرواد از یادت

  در شگفتم که در این مدت ایام فراق            

    برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

  برسان بندگی دختر رز گو به درآی

    که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

  شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

    جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

  شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

    بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

  چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

    طالع نامور و دولت مادرزادت

  حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

    ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

/ 0 نظر / 2 بازدید