عصیان

 

شورشی در آسمانها دیده ام

من ملایک را سراپا دیده ام

خاکیان مستغرق شرق و شهود

من چه ناسوتی معلا دیده ام

من قیام دوزخ و فتح بهشت

اندر آن عالم مهیا دیده ام 

من شرارتهای قوم الظالمین

راست با کل سجایا دیده ام

معنی ارجع الی رب الکریم

من چه بی مفهوم و معنا دیده ام 

/ 0 نظر / 2 بازدید