دوراهی   

 

ای مزدا!

مرا از آن چه خواهد شد و آن چه  نخواهد شد بیاگاهان تا در پرتو آیین راستی راه بهتری برگزینم. آن چه را برای من بهترین است، برگزینم.

هات 31، بند 3 

لینک
پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج