یادی از حمید مصدق   

 

به رود زمزمه گر گوش کن

که می خواند،

سرود رفتن و رفتن

و برنگشتن ها 

لینک
سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج