چه خوب است

وقتی که صبح زود

تنها از خواب بلند شوی

و مجبور نباشی به دیگران بگویی،

که دوستشان داری

وقتی که دیگر

آنها را دوست نداری!

ریچارد براتیگان

برگرفته از وبلاگ اقیانوس آرام 

لینک
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج