شیشه کبود   

 

از لای انگشتهایش نگاهم کرد. فکر کردم گریه می کند. دستهایش را کنار زدم. می خندید.

لینک
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج