یادی از حافظ   

گوهر مخزن اسرار همانست که بود

حقه مهر بدان مهر و نشانست که بود

لینک
یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج