از روز ازل به عاشقان سنگ زدند
بخت همه عاشقان به یک رنگ زدند
میوه عشق برون فکند آدم ز بهشت
این زخم بر عاشقان هماهنگ زدند

 

لینک
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج