سوسو   

پس از این سالیان خاموشی

پس از این همه فراموشی

ز ره رسید دوباره زمان دلتنگی.

کمینه جنبشی از بخت خود نمی بینم

ولی

به خرده امیدی هنوز دلگرمم

هنوز می گردم. 

لینک
یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج