اردی بهشت   

 

اردیبهشت را بدین جهت به بهشت نام نهاده اند که در آن، جهان هم چون بهشت باشد از خرمی و سر سبزی و طراوت در زبان پهلوی ، و این ماهی است در میانه ی بهار که آفتاب اندرین ماه در برج ثور باشد.

نوروزنامه - خیام 

لینک
شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج