یادی از حافظ   

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عفت برون آرد زلیخا را 

لینک
پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج