یادی از حمید مصدق   

خواب رویای فراموشی هاست

خواب را دریابم

که در آن دولت خاموشی هاست.

من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می بینم

وبه بیداری

پرپر شدن و ریختن آنها را.

دل من

خواب پروانه شدن می بیند

صبحگاهان خورشید

اولین تابشش از دیده من

شبنم خواب مرا می چیند. 

لینک
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج