...   

 

 

از عشق می گریختم

مبادا بر گردنم افساری شود

دریغ

که دستانم را بندی شد

پایم را زنجیری 

و سرانجامش تلخ تر از آنی بود که می پنداشتم 

لینک
شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج