آرزو   

 

حسرت می برم به بزرگی مردمانی که برای سد جوع تکه نانی خشکیده دارند و با گشاده دستی کبوتران گرسنه را به همسفرگی می خوانند.

 

صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

 

لینک
جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بهار نارنج