یادی از حافظ   

 

بر دلم گرد ستم​هاست خدایا مپسند

که مکدر شود آیینه مهرآیینم

لینک
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ - بهار نارنج