زخم   

رازهایی سر به مهر
دردهایی سر به گور
حرفهایی سر به دار


تلخناکم از زبونی های خویش
وه چه افگارم ز باورهای خویش
جان به در بردم ز خامی های خویش

لینک
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ - بهار نارنج