گاهی   

گاهی اوقات آدم دلش می خواد به روی خودش نیاره ؛ گاهی اوقات آدم  دلش می خواد دروغ بشنوه؛گاهی آدم به خودشم دروغ میگه شاید برای اینکه با تمام دلش می خواد یه چیزی رو ادامه بده. گاهی آدم خیلی دچار میشه ؛ دچار یعنی ...

لینک
چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧ - بهار نارنج