من   

من از درد سرخم

من از رنج زردم

من از جنس آتش

من از نور ماهم،

من افسانه تلخ آهم.

لینک
دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ - بهار نارنج