سفر   

در آسمان رمقی نیست

و در گذار سپیدی

چه رنگها که نشسته است

من

چه صادقانه و معصوم

گِل را به نور پیوستم

و درد را به تسلسل

***

منم تزلزل آدم

منم تقرب حوا

لینک
دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦ - بهار نارنج