یادی از حافظ   


من آن شاخ صنوبر را ز باغ سینه بر کندم

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آورد

لینک
سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج