سجده شکرانه   

سلام علیکم

فکر میکردم که دیگه این سایت با تمام اراجیفی که توش داشتم پرید! خوب خدا رو صد هزار مرتبه شکر!

لینک
جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦ - بهار نارنج