بودن يا نبودن؟   

کوچهْ غربت

درب دلتنگی

زنگ یک تنها

منزل قرضی

***

آسمان دور

نردهْ نزدیک

اشتیاق کور

آبی غمگین

***

لکه های ننگ

تکه های صبر

زخمی از دیده

خندهْ کم رنگ

***

فقر یکرنگی

حسرت بوسه

داغ دیگر ها

سایش کینه 

لینک
دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ - بهار نارنج