يه چيز تکراری   

من خسته ام،خيلی خسته، دلم ميخواد بخوابم و وقتی بيدار شدم هيچکدوم از اين چيزايی که خسته ام می کنه ديگه نباشه،ديگه به خاطر ترس از تنهايی مجبور به تحمل بعضی کسا و خيلی چيزا نباشم ، دلم می خواد وقتی از خواب بیدارشدم ديگه تنها نباشم.

لینک
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بهار نارنج