چشم من گفت سلام

لب من گفت سلام

دست من گفت سلام

دل من گفت خدا، حافظ تو 

***

چشم من دید

دلم دید

لبم گفت خداحافظ تو

لینک
چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بهار نارنج