من و تو!   

من در اندیشه تو

تو در اندیشه دیگر عسلان

و عسلهای تو کام دگران.

***

دور دور باطل

و صد افسوس ،

تو از من غافل.

لینک
چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بهار نارنج