يادی از نظامی گنجوی   

نخستین بار گفتش از کجایی

بگفت از دار ملک آشنایی

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند

بگفت انده خرند و جان فروشند

بگفتا جان فروشی در ادب نیست

بگفت از دوستداران این عجب نیست

بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک

بگفت آنگه که باشم خفته در خاک

مناظره خسرو و فرهاد

لینک
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بهار نارنج