ای باد   

چو روح سبز رستنها مرا با خود ببر ای باد

که همراهی نمی بینم که همرازی نمی یابم

عزای خویشتن دارم به فریادم برس ای باد

که پایانی نمی بینم که گورم را نمی یابم

لینک
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بهار نارنج