پس من چي؟   

سال نو شد وهيچ کس اعتنايی به گرد و غبار دل ما نکرد، هيچ کس دلمو بدرقه نکرد،هيچ کس به پيشوازش نیومد .
هيچ کس هيچ وقت هیچ چیزش به جا نیست. هیچ کس ، همه کس همه اس و هیچ کس من نیست...
 

لینک
چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ - بهار نارنج