آتش سرد   

خاموش ترین غوغا، دلسردترین آتش

من مرده ترین زنده، من معنی تابوتم

حسرت به دلم چون خار ، ریش دلکم خونبار

مجبور به بودن ها، من ناله هاروتم

لینک
یکشنبه ٧ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج