تصميم کبری ۵   

آقا من گفتم می خوام عاشق بشم؟ من غلط کردم ... اصلا هم دلم نمی خواد عاشق بشم ، مگه شهر هرته که هر وقت میلم کشید عاشق بشم ؟

چه غلط های زیادی....

لینک
دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥ - بهار نارنج