تصميم کبری ۴   

میدنین چیه؟ تصمیم گرفتم عاشق بشمجریانش از این قراره

دیشب یهو از خواب پریدم دیدم که تو تخت نیست،ساعتو  نگاه کردم ۱:۴۵ صبح بود، رفتم ببینم کجاس دیدم از اتاق بالا که کامپیوتر اونجاس، صداهای مشکوکی میاد، با توجه به سابقه سایت پورنو نگاه کردن آقا، دوزاریم افتاد که احتمالا با خویشتن خویش مشغوله!!! دیگه نرفتم بالا که خجالت بکشه (مرام و معرفتو دارین) از همون پایین صداش کردم و اونم هول و دست پاچه اول پرید تو دستشویی بالا، بعد از ۳ ثانیه اومد بیرون و بدوبدو اومد پایین یه نگاهی به من کرد و یه راست رفت خوابید

اگه فهمیدین چه ربطی به عاشق شدن من داره ،که هیچ، اگر نه در قسمت بعدی بطور مفصل براتون توضیح می دم،  الان باید برم سر کلاس 

لینک
سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ - بهار نارنج