یادی از حافظ   

 

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود از گدایان عار داشت

لینک
یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج