به ياد او   

به نامهای زیادی تو را صدا کردم

که خواندن نامت

سکون قلب من است،

که بودنت به برم

هزار سال شفاست.

¤

تو را به نام می خواهم،

تو را به کام می خواهم.

¤

سجود هزاران

رکوع کرور کرور،

بر آنکه قامت عهدش

جسیم و رعنا بود.

لینک
جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج