یادی از حافظ   

 

ما ز یاران چشــــم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

 

لینک
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج