دلخستـه از ایـن روسپـی تلـخ عـذارم

یارب ز چه افتـاد بر آن گوشه گـذارم؟

خواهم شدن آسیمه سر از دار مکافات

گــــر مدعــی صبـر بوم خاک دهـانـم

صدیق چو من نیست سزاوار درشتی

بــادافره خــوبـی نبود ظلــم به جانم

لینک
پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥ - بهار نارنج