یادگار   

به یاد نادر ابراهیمی برای هزارویکمین بار ، بار دیگر شهری که دوست میداشتم را می خوانم.

لینک
یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ - بهار نارنج